Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák az Easybagshop Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1., adószám: 23818334-1-10), a továbbiakban Szolgáltató, által www.easybagshop.hu domain név alatt üzemeltetett webáruház felhasználási és a vásárlást szabályozó feltételeit. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

 

Név: Easybagshop Kft.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.

Cégjegyzékszáma: 10-9-032790

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 23818334-1-10

Telefonszám: +36-70-580-8890

Ügyfélszolgálati idő: 08:00 -18:00

E-mail: easybagshopkft@gmail.com

Weblap: www.easybagshop.hu

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.01.13.

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

Név: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

Alapvető rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Jelen általános szerződés feltételekben és az ennek alapján leadott egyedi rendelésekben foglaltak szerint Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet végez a Megrendelő részére.

Minden olyan ajánlat, adásvételi szerződés, szállítás és szolgáltatás, melyet Megrendelőink a www.easybagshop.hu weboldal online vásárlási oldalon bonyolítanak, jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozási körébe tartoznak.

 

A Megrendelőnek vásárlásra a weboldalon elérhető értékesítési rendszerben a weboldalon keresztül van lehetősége. Az adásvételi szerződés elektronikus úton történő megkötésére a jelen általános szerződési feltételekben illetve a weboldalon mindenkor szereplő tájékoztatásban foglaltak az irányadók. A Megrendelőkkel történő szerződéskötés kizárólag magyar nyelven történik.

 

Tartalmi alapelvek

A www.easybagshop.hu weboldalon megjelenő adatokat és információkat a Szolgáltató törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a weboldalra. A weboldalon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalának tartalmait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldal tartalmaihoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatára alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is - a Tulajdonos kifejezetten kizárja.

 

Adatkezelési szabályok

 

A Tulajdonos minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Megrendelő kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Tulajdonos adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 2. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 3. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 6. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 • A megjelenített termékek csak online megvásárolhatók meg.
 • Termékeink áfa mentes kategóriába tartoznak.
 • A szállítási és csomagolási díj külön kerül felszámításra.
 • A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

Regisztráció

A Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben esetleg felmerülő technikai, adatátviteli problémáért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Megrendelő a regisztráció során megadott és a Szolgáltató által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizheti és azt módosíthatja.

A Tulajdonos fenntartja a jogát, hogy regisztrációt indokolás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, illetve töröljön.

Termék kiválasztása, kosárba helyezése

A Megrendeléskor lehetőség van a méret, anyag, színösszeállítás kiválasztására. Minden termék egyedi igény alapján készül, külön megrendelésnek tekinthető. A termékeink ára bruttó ár, mely tartalmazza mindenkori ÁFA (jelenleg 0 %/áfa mentes) összegét.

A termékek árai naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulása esetén a Szállító ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Az esetleges hibát a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolása előtt jelzi a megrendelő részére és a megrendelő ebben az esetben élhet az elállási jogával.

Megrendelésével kapcsolatban a Megrendelő megjegyzést tehet (név felvarrása, hímzések, egyéni igények, stb ... ).

Szállítási mód kiválasztása

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja: Szállítás lebonyolítása

A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Magyar Posta Zrt.

Levelezés cím: Budapest XIII, Dunavirág út 2-6.

Telefonszám: +36-40-46-46-46

Üzletszabályzat: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/uzletszabalyzatok

Fizetési mód kiválasztása (elektronikus banki fizetés előreutalással vagy fizetés utánvétellel)

Az egyes termék eladási ára és jellemzői a terméket ábrázoló kép mellett feltüntetett információkból ismerhető meg. A termék ára nem tartalmazza a Megrendelő részére történő kiszállítás költségét.

 

A kiszállítás díja az alábbiak szerint választható.

Szállítási költségek:

 

Előre utalással

Utánvétellel

2500 Ft

2800 Ft

 

 A megrendelés véglegesítése

 

Vevő a megrendelés megküldésével kötelezettséget vállal a szóban forgó termék megvásárlására vonatkozó ajánlat elfogadására.  A Vevő ajánlati kötelezettsége az ajánlattételt követő harmadik munkanap végéig tart.

A Szolgáltató ajánlati felhívására Megrendelő a kiválasztott termék árukosárba történő helyezésével valamint a szállítási mód és a fizetési információk megadását követően a „rendelés megerősítése„ ikonra történő kattintással tesz ajánlatot. Az árukosár tartalma a megrendelés megerősítésének az időpontjáig bármikor megváltoztatható.

A megrendelés feldolgozása

 

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

 • A megrendelések feldolgozása a megrendelés beérkezésétől 24 órán belül megtörténik.
 • Minden termék egyedi igény alapján készül, külön megrendelésnek tekinthető. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap, egyedi névvel/figurával ellátott fotelek esetében 5-7 munkanap.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

Kiszállítás, átvétel

 

Házhozszállítást Magyarország területén a Magyar Posta MPL futárszolgálatán keresztül végezzük, feladást követő 24 órán belüli garantált kézbesítéssel.

 

Miután a csomag sértetlenül átadásra került a Magyar Posta MPL futárszolgálatának e-mailen értesítjük a Megrendelőt a feladásról és a küldeményazonosítóról (13 karakterből álló azonosító). A küldeményazonosító ismeretében a Megrendelő az alábbi linken nyomon követheti a csomagját: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Sikertelen kézbesítés esetén, a helyi postán 10 munkanapig őrzik a csomagot. Sürgős esetben szombati kézbesítés kérhető, a Magyar Posta által biztosított településeken. Személyes átvétel Gyöngyösön lehetséges előre egyeztetett időpontban.

 

A csomag minden esetben tartalmazza a termékre vonatkozó kiállított számlát.

 

Elállás joga

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Az „elállási jogról” néhány fontos, és informatív tudnivaló:

 • Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház üzemeltetőjének. A vásárló nem kötelezheti az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli.
 • A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére!
 • A vásárló kibonthatja, sőt ki is próbálhatja a megrendelt terméket, és ezt követően is élhet az elállási jogával (természetesen csak 14 munkanapon belül).

 

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog:

 • Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által választott fotókkal, felirattal ellátva stb.)
 • A garancia érvényesítésének feltétele, hogy rendelkezzen a gyártó által kiállított jótállási jeggyel/számlával, amit minden esetben a termékkel együtt juttatunk el a vásárlóhoz. A visszavásárlás, csere és a javítás esetén kérjük a sérült, hibás termékkel együtt jutassa vissza a gyártónak.

 

Garancia, jótállás

 

Egyedülálló garanciaként összeghatártól függetlenül minden babzsák termékünkre 12 hónap garanciát vállalunk a gyártási hibából, illetve szövethibából eredő problémákra. A nem rendeltetésszerűen használt, illetve nem a gyártásból keletkezett bármilyen hiba vagy kár esetén a termék javítása, esetleg cseréje a vásárlót terheli. Nem minősül hibának, ha a töltőanyag a használat során kismértékben tömörödik.

 

Kapcsolat, panaszkezelés, jogorvoslat

 

Jelen webáruház tulajdonosa:

Cég/szervezet neve: Easybagshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.
Adószáma: 23818334-1-10
Telefon: +36 70 580 8890
E-mail: easybagshopkft@gmail.com

Jogorvoslati lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Felügyeleti szerveink:
Heves Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.

Telefon: +36 36 515 598

Fax: +36 36 323 587

E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

Alulírott kijelentem, hogy a rendelt termékkel kapcsolatban, gyakorlom az elállási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében.

Termék neve: 

Vásárló neve: 

Vásárló címe:

Vásárló bankszámlaszáma: 

Megrendelés száma: 

Szerződéskötés időpontja / átvétel időpontja: 

Indoklás (nem kötelező):

 

 

Az ügyfél elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 33 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.

Ha az ügyfél a fentiekben leírtaknak szerint eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni.

A szolgáltató mindaddig visszatarthatja a szerződéstől való elállásból következően visszafizetendő összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A visszatérítés során a szolgáltató, a webáruház az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha az Ügyfél más fizetési módhoz kifejezetten hozzájárulását adja.

 

A visszaküldött termékeket kérjük levelezési címünkre visszajuttatni, ellenkező esetben a termékek árának visszatérítése kitolódik addig, ameddig erre a címre visszaérkezik a csomag: Easybagshop Kft. 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.

 

Kelt:

 

.................................................

vásárló aláírása

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A jótállás határideje a termék fogyasztó részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

 • rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 • helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 • elemi kár, természeti csapás okozta,
 • nem minősül hibának, ha a töltőanyag a használat során kismértékben tömörödik.

 

 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

 

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
 • ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó
 • választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított nyolc munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

 

A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.

 

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen szavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

A fogyasztó jótállási igényét a gyártónál számlával érvényesítheti az alábbi elérhetőségeken:

Név: EASYBAGSHOP KFT.

Cím: 3200 Gyöngyös, Poczik F. u. 1.

Telefonszám:06 70/580-8890

E-mail cím: rendeles@easybagshop.hu

 

A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 3. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát a fogyasztó részére átadni.

A forgalmazó, illetve a szerviz a termék javításra való átvételekor a GKM rendelet 5. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

 

Adatkezelési tájékoztató
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy az Érintettek megfelelő tájékoztatást kaphassanak az Easybagshop Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelésbe esetlegesen bevont adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI

 

Név: Easybagshop Kft.

Cím: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.

Adószám: 23818334-1-10

Cégjegyzékszám: 10-09-032790

Nyilvántartó hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartásba vétel dátuma: 2012.01.13.

Telefonszám: +3670/580-8890

Weblap: www.easybagshop.hu

E-mail: easybagkft@gmail.com

Facebook: EasyBagShop

Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: www.easybagshop.hu

 

ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN

 

Az Adatkezelő az adatkezelése során az alábbi alapelveket követi:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, az Érintettek számára átlátható módon kezeli,
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli a célokkal össze nem egyeztethető módon,
 • az Adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törli vagy helyesbíti,
 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat elektronikus formában megőrzi székhelyén. Ez alól kivételt képeznek az Adatkezelő adatfeldolgozóinál tárolt adatok, amelyek őrzési helye az adatfeldolgozók székhelyén található.

Az Adatkezelő a működéséhez olyan informatikai rendszert használ, amely biztosítja, hogy az adatok:

 • az arra jogosultak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás),
 • változatlansága igazolható legyen (adatintegritás),
 • hitelessége biztosított legyen (adatkezelés hitelessége),
 • illetve, hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen (adat bizalmassága).

 

Eljárási szabályok

 

Az Érintett a személyes adatainak törlését vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat a következő e-mail címen kérheti: easybagkft@gmail.com.

 

Az Érintett kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb azonban egy hónapon belül írásban megadni a tájékoztatást.

 

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

 

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintett az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az Adatkezelő a tájékoztatást ingyenesen biztosítja, kivéve a következő eseteket:

 • az Érintett ismételten, lényegében változatlan tartalomra kér tájékoztatást vagy intézkedést,
 • a kérelem egyértelműen megalapozatlan és túlzó.

 

Amennyiben papíralapon, vagy elektronikus adathordozón (pl. CD) szeretné a kérelmező az adatok átadását, úgy az Adatkezelő az Érintett adatok egy másolati példányát ingyenesen átadja a kívánt módon (kivéve, ha a választott platform technikailag aránytalan nehézséget jelentene). Az Adatkezelő, minden további példányért 500,-Ft adminisztrációs díjat kér oldalanként/adathordozónként.

Adatkezelő köteles az általa kivitelezett helyesbítésről, törlésről, korlátozásról értesíteni mindazon személyeket, akikkel az érintett adatokat korábban közölték, kivéve, ha a tájékoztatás lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK/ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Online vásárlás

 

Az adatkezelés célja: Online vásárlás kezelése, értesítés a kézbesítéssel, szállítással kapcsolatban, fizetések kezelése, panaszkezelés, garanciális ügyintézés.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám, megrendeléssel kapcsolatos információk, számlázási- és fizetési adatok.

 

Az adatkezelés időtartama: A szerződés futamidejére, valamint a jótállási- és garanciajogok lejártáig. Ezt követően az Adatkezelő a kereskedelmi- és adótörvény szerint szükséges információkat a jogszabályokban meghatározott időtartamig őrzi meg.

 

Az adatkezelés jogalapja

 • az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a) pont),
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont),
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

  

Adattovábbítás:

Név: MBH Bank Nyrt.

Cím: 1056 Budapest, Váci u. 38.

Telefon: +36 80/350-350

Weblap: www.mbhbank.hu

Az adattovábbítás célja: fizetés feldolgozása.

  

Szállítás

 

Az adatkezelés célja: A megrendelt termék megadott szállítási címre történő eljuttatása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

 

Adattovábbítás:

Név: Magyar Posta Zrt.

Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Telefon: +36 1 767 8200

Weblap: www.posta.hu

Az adatkezelés időtartama: a küldemény felvételét követő naptári év végéig, kivéve, ha a Postatörvény eltérő határidőt állapít meg vagy a szolgáltatást igénybe vevő személynek/a postai küldemény címzettjének rendelkezése ettől eltér.

 

 Tárhely szolgáltatás

 

A webáruház tárhelyét a Shoprenter.hu szolgáltatja, míg a céges levelezés a Tarhely.eu tárhely szerverein helyezkedik el. A szolgáltató a tárhelyről készített adatmentést 28 napig, a szerveren tárolt bejövő levelezésről készített adatmentést 14 napig tárolja. Az adatfeldolgozó vállalja, hogy az adatbázisát olyan rendszeren tárolja, amely a felhasználók egyedi azonosítását megköveteli, és biztosítja, hogy az abban foglalt adatokhoz csak az arra jogosult személyek férhetnek hozzá.

 

 A szolgáltatók adatai:

 

Név: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

 SÜTIK A WEBOLDALON

 

Az Adatkezelő a honlap működtetése során ún. sütiket (cookie-kat) használ. A honlapon használt sütik az Érintett azonosítására önmagukban nem alkalmasak. A sütik a honlap szolgáltatásának biztosításához szükségesek, a használatuk elengedhetetlen a honlapon történő navigáláshoz, a honlap funkcióinak működéséhez.

 

A böngészőprogramok többsége alapértelmezés mellett elfogadja a sütiket, de az Érintett olyan beállítást is alkalmazhat, amely elutasítja a sütik fogadását, illetve jelzi azok érkezését. A cookie-kat könnyen törölheti böngészője segítségével.

Jelen webáruházban a következő sütiket használjuk: szükséges sütiket, statisztikai sütiket és marketing sütiket. A szükséges sütik gondoskodnak arról, hogy a webáruház zökkenőmentesen működhessen (pl. a kívánságlistára tett termékek a következő belépéskor megtekinthetők legyenek). A statisztikai sütik arról gyűjtenek adatot, hogy a felhasználók hogyan használják a weboldalt. A marketing típusú sütik segítségével személyre szabott ajánlatokat jelenítünk meg és kényelmesebbé tesszük a vásárlás élményét.

 

Az adatkezelés célja: A weboldal működésének biztosítása.

A kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői.

Az adatkezelés időtartama: A munkamenet lezárásáig tartó időszak.

Az adatkezelés jogalapja: Az Érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 AZ ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

 

Az Érintett jogosult arra, hogy

 • az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon (előzetes tájékozódáshoz való jog),
 • kérelmére személyes adatait és az azok kezelésével összefüggő információkat az adatkezelő a rendelkezésére bocsássa (hozzáféréshez való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő helyesbítse, illetve kiegészítse (helyesbítéshez való jog),
 • kérelmére személyes adatai kezelését az adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozásához való jog),
 • kérelmére személyes adatait az adatkezelő törölje (törléshez való jog)

 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Kérjük, ha az adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele vagy kifogása van, lépjen kapcsolatba cégünkkel a következő elérhetőségen: easybagkft@gmail.com.

Ha megítélése szerint a Easybagshop Kft. a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli, joga van a területileg illetékes Törvényszékhez fordulni.

Jogainak érvényesítése érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is:

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Telefon: (+36-1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokkal összefüggésben felmerült adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak.

Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az Érintettek jogainak érvényesülésére.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az Érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat,
   
 • az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg,
   
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az Érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: „Infotv.”),
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: „Eker. tv.”),
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: „Grt.”),
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: „Ptk.”)

 

 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Easybagshop Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására. A hatályos Adatkezelési tájékoztató a www.easybagshop.hu weboldalon mindig elérhető az Érintettek számára.