• Az Ön kosara üres!

Általános Szerződési Feltételek


 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák az Easybagshop Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1., adószám: 23818334-1-10), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

Szolgáltató adatai

 

A szolgáltató neve: Easybagshop Kft.

A szolgáltató székhelye: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.

Cégjegyzékszáma: 10-9-032790

Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Adószáma: 23818334-1-10

Telefonszám: +36-70-580-8890

E-mail: easybagshopkft@gmail.com

 

A tárhely-szolgáltató adatai:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.

1081 Budapest, Légszesz u. 4.

Adószám: 23023071-2-42, HU-23023071

Web: https://webhosticon.hu

E-mail: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu

Tel.: +36-30-598-7210

Fax: +361-700-2866

http://www.facebook.com/webhosticon

 

Alapvető rendelkezések

 

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

Jelen általános szerződés feltételekben és az ennek alapján leadott egyedi rendelésekben foglaltak szerint Szolgáltató kereskedelmi tevékenységet végez a Megrendelő részére.

Minden olyan ajánlat, adásvételi szerződés, szállítás és szolgáltatás, melyet Megrendelőink a www.easybagshop.hu weboldal online vásárlási oldalon bonyolítanak, jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozási körébe tartoznak.

 

A Megrendelőnek vásárlásra a weboldalon elérhető értékesítési rendszerben a weboldalon keresztül van lehetősége. Az adásvételi szerződés elektronikus úton történő megkötésére a jelen általános szerződési feltételekben illetve a weboldalon mindenkor szereplő tájékoztatásban foglaltak az irányadók. A Megrendelőkkel történő szerződéskötés kizárólag magyar nyelven történik.

 

 

Tartalmi alapelvek


A www.easybagshop.hu weboldalon megjelenő adatokat és információkat a Szolgáltató törekszik a lehető legnagyobb gondossággal, többszöri ellenőrzés mellett összeállítani, illetve közölni. Nem zárható ki annak lehetősége, hogy egyes esetekben szerkesztési vagy más ok folytán téves, félrevezető vagy hiányos adatok kerülnek a weboldalra. A weboldalon elérhető információk csak tájékoztatásul szolgálnak, a Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő adatok, dokumentumok, információk, képek teljes pontosságáért és azért, hogy azok az Ön által szándékozott célra történő felhasználásra alkalmasak, így az ezzel kapcsolatos kockázat teljes mértékben Önt terheli.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy weboldalának tartalmait bármikor módosítsa vagy átdolgozza, illetve elérhetőségüket korlátozza vagy megszüntesse. A Tulajdonos nem garantálja, hogy a weboldal tartalmaihoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes. A weboldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal használatára alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérhetőségből eredő bármilyen jellegű közvetett vagy közvetlen kárért, kiadásért, költségért, veszteségért való felelősséget - beleértve természetesen az adatvesztéssel kapcsolatos károkat és az elmaradt hasznot is - a Tulajdonos kifejezetten kizárja.Adatkezelési szabályok

 

A Tulajdonos minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében.

A Megrendelő kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az adatvédelmi tájékoztató módosításai a fenti honlapon történő közzététellel lépnek hatályba.

Tulajdonos adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 1. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 2. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 3. évi XLVII. törvény - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 4. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 5. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 6. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

 

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

 • A megjelenített termékek csak online megvásárolhatók meg.
 • Termékeink áfa mentes kategóriába tartoznak.
 • A szállítási és csomagolási díj külön kerül felszámításra.
 • A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságtól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.
 • Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

 

Rendelés menete

 

 1. Regisztráció

A Megrendelő a regisztrációs oldalon található valamennyi rovatot köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. E kötelezettsége elmulasztásából eredő esetleges károkért, illetve a regisztrációs folyamat közben esetleg felmerülő technikai, adatátviteli problémáért a Szolgáltató felelősséggel nem tartozik.

Megrendelő a regisztráció során megadott és a Szolgáltató által nyilvántartott adatait a felhasználónév és a jelszó ismeretében bármikor ellenőrizheti és azt módosíthatja.

A Tulajdonos fenntartja a jogát, hogy regisztrációt indokolás nélkül visszautasítson, vagy bármikor visszavonjon, illetve töröljön.

 

 1. Termék kiválasztása, kosárba helyezése

A Megrendeléskor lehetőség van a méret, anyag, színösszeállítás kiválasztására. Minden termék egyedi igény alapján készül, külön megrendelésnek tekinthető. A termékeink ára bruttó ár, mely tartalmazza mindenkori ÁFA (jelenleg 0 %/áfa mentes) összegét.

A termékek árai naprakészek, azonban esetleges technikai, adatrögzítési hibák előfordulása esetén a Szállító ajánlati kötöttsége nem áll fenn. Az esetleges hibát a Szolgáltató a megrendelés visszaigazolása előtt jelzi a megrendelő részére és a megrendelő ebben az esetben élhet az elállási jogával.

Megrendelésével kapcsolatban a Megrendelő megjegyzést tehet (név felvarrása, hímzések, egyéni igények, stb ... ).

 

 1. Szállítási mód kiválasztása

Szolgáltató jogosult az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére továbbítani. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Info tv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adattovábbítás célja: Szállítás lebonyolítása

A továbbított adatok köre: Név, cím, telefonszám, tranzakciós összeg.

Az adatokat a következő adatkezelőnek továbbítjuk:

Magyar Posta Zrt.

Levelezés cím: Budapest XIII, Dunavirág út 2-6.

Telefonszám: +36-40-46-46-46

Üzletszabályzat: http://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/uzletszabalyzatok

 

 1. Fizetési mód kiválasztása (elektronikus banki fizetés előreutalással vagy fizetés utánvétellel)

Az egyes termék eladási ára és jellemzői a terméket ábrázoló kép mellett feltüntetett információkból ismerhető meg. A termék ára nem tartalmazza a Megrendelő részére történő kiszállítás költségét.

 

A kiszállítás díja az alábbiak szerint választható.

Szállítási költségek:

 

Előre utalással

Utánvétellel

1900 Ft

1900 Ft

 

 

 

 1. A megrendelés véglegesítése

 

Vevő a megrendelés megküldésével kötelezettséget vállal a szóban forgó termék megvásárlására vonatkozó ajánlat elfogadására.  A Vevő ajánlati kötelezettsége az ajánlattételt követő harmadik munkanap végéig tart.

A Szolgáltató ajánlati felhívására Megrendelő a kiválasztott termék árukosárba történő helyezésével valamint a szállítási mód és a fizetési információk megadását követően a „rendelés megerősítése„ ikonra történő kattintással tesz ajánlatot. Az árukosár tartalma a megrendelés megerősítésének az időpontjáig bármikor megváltoztatható.

 

 1. A megrendelés feldolgozása

 

A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

 

 • A megrendelések feldolgozása a megrendelés beérkezésétől 24 órán belül megtörténik.
 • Minden termék egyedi igény alapján készül, külön megrendelésnek tekinthető. Általános teljesítési határidő a visszaigazolástól számított 3-5 munkanap, egyedi névvel/figurával ellátott fotelek esetében 5-7 munkanap.
 • Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

 

 1. Kiszállítás, átvétel

 

Házhozszállítást Magyarország területén a Magyar Posta MPL futárszolgálatán keresztül végezzük, feladást követő 24 órán belüli garantált kézbesítéssel.

 

Miután a csomag sértetlenül átadásra került a Magyar Posta MPL futárszolgálatának e-mailen értesítjük a Megrendelőt a feladásról és a küldeményazonosítóról (13 karakterből álló azonosító). A küldeményazonosító ismeretében a Megrendelő az alábbi linken nyomon követheti a csomagját: https://www.posta.hu/nyomkovetes/nyitooldal

 

Sikertelen kézbesítés esetén, a helyi postán 10 munkanapig őrzik a csomagot. Sürgős esetben szombati kézbesítés kérhető, a Magyar Posta által biztosított településeken. Személyes átvétel Gyöngyösön lehetséges előre egyeztetett időpontban.

 

A csomag minden esetben tartalmazza a termékre vonatkozó kiállított számlát, vásárlói tájékoztatót és jótállási jegyet.

 

 

 

Elállás joga

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

 

Az „elállási jogról” néhány fontos, és informatív tudnivaló:

 • Az elállási joggal élő vásárlónak kötelessége saját költségén visszajuttatni a terméket a webáruház üzemeltetőjének. A vásárló nem kötelezheti az eladót a szállítási díj kifizetésére, ez minden esetben a vásárlót terheli.
 • A vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállításának díján kívül, azonban kötelezhető a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítésére!
 • A vásárló kibonthatja, sőt ki is próbálhatja a megrendelt terméket, és ezt követően is élhet az elállási jogával (természetesen csak 14 munkanapon belül).

 

Nem illeti meg a vásárlót az elállási jog:

 • Teljesen egyedi, kifejezetten a vásárló kérésére készített termék esetén. (pl.: ajándéktárgyak, a vásárló által választott fotókkal, felirattal ellátva stb.)
 • A garancia érvényesítésének feltétele, hogy rendelkezzen a gyártó által kiállított jótállási jeggyel/számlával, amit minden esetben a termékkel együtt juttatunk el a vásárlóhoz. A visszavásárlás, csere és a javítás esetén kérjük a sérült, hibás termékkel együtt jutassa vissza a gyártónak.

 

 

 

 

 

 

Garancia, jótállás

 

Egyedülálló garanciaként összeghatártól függetlenül minden babzsák termékünkre 12 hónap garanciát vállalunk a gyártási hibából, illetve szövethibából eredő problémákra. A nem rendeltetésszerűen használt, illetve nem a gyártásból keletkezett bármilyen hiba vagy kár esetén a termék javítása, esetleg cseréje a vásárlót terheli. Nem minősül hibának, ha a töltőanyag a használat során kismértékben tömörödik.

 

Kapcsolat, panaszkezelés, jogorvoslat

 

Jelen webáruház tulajdonosa:

Cég/szervezet neve: Easybagshop Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 3200 Gyöngyös, Poczik Ferenc u. 1.
Adószáma: 23818334-1-10
Telefon: +36 70 416 1589
E-mail: easybagshopkft@gmail.com

Jogorvoslati lehetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Felügyeleti szerveink:
Heves Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség

Székhely: 3300 Eger, Kossuth Lajos u. 9.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 81.

Telefon: +36 36 515 598

Fax: +36 36 323 587

E-mail: fogyved_emf_eger@nfh.hu